Na stronach KNF pojwiły się dziś dwa interesujące raporty.

 W raportach przedstawiono również zwięzłe podsumowanie sytuacji rynkowej. Możemy się m.in dowiedzieć, iż:

  • Bieżąca sytuacja w zakresie płynności jest zadowalająca. Głównym źródłem ryzyka jest brak pełnej efektywności funkcjonowania rynku międzybankowego oraz gwałtowne pogorszenie klimatu inwestycyjnego do jakiego doszło na przełomie II i III kwartału
  • Wspomina się o tym ,iż nastąpiło wyraźne ożywienie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw
  • Utrzymało się relatywnie niskie tempo wzrostu bazy depozytowej, co wynikało z niskiego wzrostu depozytów gospodarstw domowych oraz spadku depozytów przedsiębiorstw. Obserwowane w ostatnich okresach, osłabienie tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych należy łączyć z niskim tempem wzrostu płac oraz relatywnie niskim oprocentowaniem depozytów. W związku z niską dynamiką depozytów sektora niefinansowego, głównym czynnikiem wzrostu źródeł finansowania był przyrost zobowiązań wobec sektora finansowego, a w mniejszym stopniu również depozytów sektora budżetowego oraz wzrost emisji własnych papierów wartościowych.

Tu należy się mała korekta jeśli chodzi o stan bieżący, pierwszy raport dotyczy I półrocza 2011 ale w drugim raporcie mamy dane na stan końca października. na poniższym wykresie widać, iż od półrocza 2011 nastąpiło znaczące przyspieszenie akcji depozytowej jeśli chodzi o gospodarstwa domowe.

  • Odnotowano slny wzrost zysku netto sektora bankowego. Głównym źródłem poprawy był wzrost wyniku odsetkowego oraz zmniejszenie ujemnego salda odpisów i rezerw (pozostałe pozycje iały niewielki wpływ na poprawę wyników banków; tempo wzrostu kosztów było ograniczone).

Taką poprawę sytuacji widać choćby po ostatnio opublikowanych wynikach banku PKO BP SA czy zapowiedziach prezesa co do wyników na koniec roku 2011.

 

W raportach możemy także poczytać o sytuacji polskich kredytobiorców - całość raportu "zakończona" jest w optymistycznym tonie:

Z drugiej strony, kryzys to nie tylko zagrożenia ale i potencjalne szanse.W przypadku skutecznych działań ograniczających tempo narastania długu publicznego, jak też wykazania przez polską gospodarkę odporności na zjawiska kryzysowe, Polska ma szanse na zwiększenie napływu kapitału i inwestycji w średnim i długim okresie. Kryzys stwarza też okazję dla części przedsiębiorstw na szybszy rozwój oraz przejęcie słabszych konkurentów. W dłuższej perspektywie, kryzys może zatem stanowić impuls do przyspieszenia tempa wzrostu polskiej gospodarki.

Zachęcam gorąco do zapoznania się z całością materiałów dostępnych na stronach KNF. W szczególności interesujące są przekrojowe zestawienie danych finansowych - dają one ogólny pogląd sytuacyjny co do stanu polskiej bankowości.

Tags: ,

Categories: Banki | Gospodarka

Please login to add comments

Administration

Language  

Posts

Subscriptions

Feed FeedBurner
FeedSubscribe
Categories:

Add to Google

Statistics

Num of messages sent
06084